Om foreningen

Røde Tårn

Træskogården

4200 Slagelse


Åbningstider: fre-lør-søn  kl. 13-17

Kun i udstillings perioderne!

Bestyrelsen:


Formand: Knud Erik Sørensen, k.e.s@pc.dk; tlf: 22314796


Kasserer: Lis Lauritzen, lislauritzen@live.dk; tlf: 51503582


Kasserer suppleant: Karen-Lisbet Pedersen, karenlisbetpedersen@yahoo.dk; tlf: 61465155


Sekretær: Gitte Levin, gitte@levins-verden.dk: tlf: 24839645


2.-sekretær og presse: Vibeke Hvidtfeldt, stampe.hvidtfeldt@stofanet.dk; tlf: 40294219


Reservering af udstillingsperioder og svar på henvendelser: Knud Erik Sørensen, k.e.s@pc.dk;tlf: 22314796


Kustodeansvarlig: Sven-Erik Damgaard, sven-erik@kisswiss.dk; tlf: 25678073


It, facebook og layout: Pia Vadmand, info@piavadmand.dk; tlf: 20256096


Suppleant: Lillian Neergaard, lillianneergaard@dbmail.com; tlf: 23204505


Suppleant: Uno Rasmusse,n unorasmussen@gmail.com; tlf: 20100146


Hjemmeside: Sven-Erik Damgaard, sven-erik@kisswiss.dk; tlf: 25678073Kontakt en af os, hvis du har forslag, ideer, kritik, ris, ros eller lyst til at give en hånd med i et eller andet konkret projekt.

Vi er meget interesserede i en tæt og direkte kontakt med medlemmerne og alle kunstinteresserede.

Vedtægter


1. Foreningens navn er SLAGELSE KUNSTFORENING.

2. Foreningens formål er:

– at virke for kendskab til og forståelse for kunst,

– at afholde udstillinger herunder biennalen ”Den Røde Tråd”,

– at etablere samarbejde med andre kunstforeninger,

– at arbejde for et permanent udstillingssted,

– at arrangere foredrag og kunstrejser,

– at arrangere en årlig lodtrækning om indkøbt kunst m.v. blandt medlemmerne,

– at medvirke til dannelse af kunstcirkler.

3. Foreningens ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt ved simpelt stemmeflerhed og således, at der skiftevis afgår 3 og 4 medlemmer hvert år. Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand og kasserer og fordeler forretningerne mellem sig. Bestyrelsen kan af foreningens medlemmer nedsætte ad hoc udvalg.

4. Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes minimum 4 gange årligt.

5. Regnskabsåret går fra 01.09. til det efterfølgende års 31. 08. Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Årskontingentet følger kalenderåret.[i]

Der er følgende kontingentformer [ii]

– Personligt medlemskab, der giver 1 stemme,

– Personligt medlemskab for unge, der ikke er fyldt 21 ved regnskabsårets start, giver 1 stemme,

– Samboende par-medlemskab, der giver 2 stemmer

– Firma/Sponsormedlemsskab, der giver 1 stemme.


De nævnte medlemskaber giver adgang til foreningens udstillinger. Ved entrébelagte udstillinger mod forevisning af medlemsbevis.


6. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års oktober kvartal.

Dagsordenen skal være:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning over virksomheden samt fremlæggelse af sæsonplaner.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.

5. Valg af revisor og suppleant.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

8. Lodtrækning jfr. § 7.

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved advis til medlemmerne.


6.1 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når 3 medlemmer af bestyrelsen eller 25 medlemmer ønsker det, ved skriftlig angivelse af emnet for generalforsamlingen. En sådan generalforsamling skal afholdes inden én måned efter begæringen er fremsat.

Alle beslutninger på generalforsamlingen – såvel som i bestyrelsen – træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til lovændringer og foreningens opløsning, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes med 14 dages varsel til ny generalforsamling, på hvilken det pågældende forslag kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødtes antal.


7. Den årlige lodtrækning foregår på den ordinære generalforsamling blandt de fremmødte. Deltagelse forudsætter, at kontingent er erlagt, og at man opretholder sit medlemskab.

8. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til 1. januar i. Et medlem, der udmelder sig, har ikke krav på andel i foreningens formue eller deltagelse i senere lodtrækninger.

9. Foreningen tegnes af formand og kasserer.

10. Beslutning om foreningens ophævelse kan træffes på en ordinær generalforsamling, hvis det er opført på dagsordenen og for vedtagelse gælder de samme regler som for lovændringer jfr. § 6.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 03.11.1995.


Ændret ved generalforsamlingerne i 2014 og 2016.


[i] Vedtaget på generalforsamlingen 27. november 2014


[ii] Vedtaget på generalforsamlingen 23. november 2016

Historien om Slagelse Kunstforening

Slagelse Kunstforening blev oprettet i 1963 med navnet Vestsjællands Kunstforening.

Det var repræsentskabet i Vestsjællands Teaterkreds, der tog initiativet, og det er begrundelsen for navnet. Det var først i 1995, at bestyrelsen besluttede at ændre navnet til Slagelse Kunstforening i erkendelse af, at der findes velfungerende kunstforeninger i både Korsør, Kalundborg og Skælskør, og at foreningens medlemmer derfor primært kommer fra Slagelse. Desuden får foreningen en vis økonomisk støtte fra Slagelse Kommune, dels i form af et kontant beløb, dels ved at kommunen stiller udstillingsfacilitet til rådighed i Det Røde Tårn.


Foreningen har i årenes løb haft flere forskellige udstillingslokaler. I en periode var det Den Gamle Badeanstalt på Sdr. Stationsvej, så blev det Teaterfoyeren i Herrestræde, og fra 1997 har man benyttet det tidligere kedeltårn ved elværket, der efter at kedlen var blevet fjernet, havde fået indsat to dæk og i en tid var blevet brugt af Centralbiblioteket som fjernmagasin. Faktisk er der en tredje etage, hvor der kunne blive et meget spændende udstillingsrum, men desværre er adgangsforholdene endnu for dårlige til, at man kan benytte rummet. I 2004 blev adgangsforholdene væsentlig forbedret, idet der blev opsat en god trappe og en lift, der kører langs trappen og gør det muligt for gangbesværede at komme op til 1. etage. Samtidig blev der lavet et nyt indgangsparti fra Træskogården.


Tårnet blev døbt “Det Røde Tårn”, og efter en langsom start er det nu blevet et meget efterspurgt udstillingssted for lokale amatørgrupper og hel- og halvprofessionelle kunstnere. Slagelse Kunstforening arrangerer ca. 4 udstillinger hvert år med professionelle kunstnere. Slagelse Kommunes kulturforvaltning står for fordelingen af udstillingsperioder i Tårnet.